Award

Naam
Stichting The International Award for Young People, The Netherlands

RSIN / Fiscaal nummer
815024563 KvK Haaglanden

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het bevorderen en ontwikkelen van het psychologisch, fysiek en sociaal welzijn van jongeren in de leeftijd van veertien tot en met vierentwintig jaar en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door gebruik te maken van alle haar dienstig voorkomende en wettelijk toegestane middelen en voorts in het bijzonder door het opzetten van een niet-competitief en vrijwillig programma op psychologisch, fysiek en sociaal gebied, gericht op zelfontplooiing van jongeren, waaronder begrepen het ontwikkelen van het zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsbesef bij jongeren ten opzichte van zichzelf en ten opzichte van de gemeenschap en het uitreiken van certificaten met bijbehorende insignes indien één der niveaus van bovengemeld programma met succes is afgerond.

Contactgegevens
Mw. Claudia de Leeuw (Directrice)
Spinveld 12
4815 HS Breda
Neem hier contact op per mail.

Bestuurssamenstelling
Bestuur International Award / Nederland:

  • Janieke van den Heuvel - voorzitter
  • Franck Horio, Tilburg – coördinator Beoordelaars en IT
  • Tom Kuijpers - bestuurslid

Raad van Advies  

  • R.J.A.M. Davits te Poppel - voorzitter
  • F.G. van Beuningen, Amsterdam
  • M. de Koster-Van Rijckevorsel, Amsterdam
  • S. de Rouwe, Bolsward
  • B. Hoogendoorn, Hilversum
  • S. Diender, Almere
  • L. van Dongen, Waalwijk

Beleidsplan
We hebben voor de komende jaren de ambitie om nog meer jongeren deel te laten nemen aan het Award-programma. We zoeken hiervoor samenwerking met het onderwijs, jeugdwerk, jeugdzorg en andere organisaties die jongeren een extra kans willen geven om hun talenten verder te ontwikkelen. Naast groei in aantallen blijven we alert op de kwaliteit; van de uitvoering maar ook van onze trainingen, de materialen en de beoordelaars. Een Award staat immers ergens voor en dát persoonlijke verhaal van de jongere staat centraal.

In ons meerjarenplan voor 2017-2019 zijn de verschillende onderdelen uitgewerkt die een belangrijke rol spelen in het bereiken van onze ambitie. Per kalenderjaar maken we een werkplan en bijbehorende begroting.

Belonings- en vergoedingenbeleid
Salariëring directeur
• Gebaseerd op de CAO welzijn, schaal 10 (een zelfstandig functionerende welzijnswerker)

Vergoedingen bestuur
• Reiskosten EUR 0,23 per km of kosten openbaar vervoer
• Verblijfskosten in redelijkheid
• Directe onkosten

Vergoedingen Beoordelaars
• Reiskosten EUR 0,26 per km of kosten openbaar vervoer. Indien een buitenland expeditie begeleid wordt, worden de kosten in overleg vergoed door de groep die begeleid wordt.
• Per expeditie overnachting eur 10,- in Nederland , eur 20,- daarbuiten.
• Kostenloze cursus(sen) beoordelaar.

Vergoedingen overige vrijwilligers
• In onderling overleg vooraf.
• Toegepaste vergoedingen: zie vergoedingen bestuur.

Verslag uitgeoefende activiteiten & Financiële verantwoording: 

Jaarverslag 2018 Award NL 

Jaarverslag 2017 Award NL

 

Awardverhalen

Vrijwilligerswerk bij de oudste scholierenvereniging / Jette Talsma was voor het onderdeel Vrijwilligerswerk penningmeester bij de oudste scholierenvereniging van Nederland. “Eenieder heeft dezelfde passie en het is ontzettend leuk dat je dit deelt. Hoe ga je nou precies in contact met bedrijven, hoe maak je afspraken, hoe kom je afspraken na. Met zijn allen om de tafel zitten om ideeën te bedenken en deze tot uitvoer te brengen.”

Jette Talsma Gouden Award houder

Jette Talsma was voor het onderdeel Vrijwilligerswerk penningmeester bij de oudste scholierenvereniging van Nederland. “Eenieder heeft dezelfde passie en het is ontzettend leuk dat je dit deelt. Hoe ga je nou precies in contact met bedrijven, hoe maak je afspraken, hoe kom je afspraken na. Met zijn allen om de tafel zitten om ideeën te bedenken en deze tot uitvoer te brengen.”

Lees verder Alle verhalen

Awardnieuws

Geen nieuwsberichten gevonden